เพิ่มเสน่ห์ให้ภาพถ่าย ด้วยเทคนิคถ่ายภาพเว้น "ช่องไฟ..." มีเทคนิคการถ่ายภาพมากมายที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีมุมมองหลากหลายมิติ หนึ่งในเทคนิคนั้นก็คือ การเว้นช่องไฟ หรือเว้นบริเวณไว้เป็นพื้นเท่าๆ กัน ระหว่างลวดลายแต่ละตัว ซึ่งก็เป็นการแปลที่หมายถึงการเขียนตัวหนังสือ แต่ถ้านำมา…