สถานการณ์ฝุ่นควัน PM.2.5 ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 จากการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศ (AQI) จาก เว็บไซค์ Air4Thai พบค่าฝุ่น PM.2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน100 ขึ้นไป  แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศสูงและคุณภาพเกินค่ามาตรฐานในวั…